Analizy Trendu

Analiza trendu jest prawdopodobnie najważniejszym obszarem klasycznej analizy technicznej i jest kluczowa w procesie identyfikacji ogólnego kierunku w którym podąża dany walor. Trendy rynkowe powstają w oparciu o zasadę lokalnych maksimów i minimów - w przypadku trendu wzrostowego mówimy o coraz wyższych szczytach i coraz to wyższych dołkach, natomiast w przypadku trendu spadkowego mówimy o coraz to niższych szczytach i coraz niższych dołkach. Trendy mogą dotyczyć różnych zakresów czasowych, przy czym poszczególne trendy mogą stanowić część jakiegoś większego trendu, jak ma to miejsce w przypadku fraktali. Dla przykładu: ogólny trend wzrostowy dla zakresu czasowego wynoszącego tydzień może zawierać w sobie trend spadkowy (o w ujęciu dziennym) oraz trend wzrostowy (w ujęciu godzinowym). Analiza różnych przedziałów czasowych służy traderom do lepszego zrozumienia ogólnej sytuacji na rynku. Niektóre trendy mają charakter sezonowy, a jeszcze inne stanowią część większych cykli gospodarczych.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds