Price Oscillator (PPO)

อินดิเคเตอร์ Price Oscillator (PPO) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ถูกใช้ในการวัดโมเมนตัม ซึ่งคล้ายกับ MACD โดย MACD จะนำสอง Moving Averages ที่ความยาวต่างกัน (ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์แบบแลกกิ้ง) ในการระบุทิศทางและช่วงเวลาของเทรนด์ และ MACD จะนำความต่างของค่าระหว่างสอง Moving Averages (MACD Line) และ EMA ของ Moving Averages เหล่านั้น (Signal Line) และนำมาพล็อตความแตกต่างระหว่างสองเส้นในแบบฮิสโตแกรม ซึ่งจะแกว่งอยู่เหนือและใต้ Zero Line ทีอยู่ตรงกลาง

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds