Đường Khối lượng Tăng/Giảm

Đường Khối lượng Tăng/Giảm là một chỉ báo độ rộng thị trường luỹ kế tương tự như Đường Tăng/Giảm nhưng thay vì lấy số lượng cổ phiểu đang tăng trừ đi số lượng cổ phiếu đang giảm, nó sẽ lấy khối lượng cổ phiếu đang tăng trừ đi khối lượng cổ phiếu đang giảm. Chỉ báo này cộng dồn các mức chênh lệch này, được gọi là khối lượng tăng ròng, bằng cách cộng thêm vào giá trị chỉ báo trước đó, để tính lũy kế một cách có hiệu quả. Nó có thể được sử dụng để xác nhận sức mạnh của xu hướng. Đường Khối lượng Tăng / Giảm thể hiện rõ lực mua và ngược lại. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự phân kỳ để xác định xu hướng đảo chiều tiềm năng. Tốt nhất nên sử dụng kết hợp chỉ số này với các kỹ thuật phân tích khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds