Chỉ Số Dao động Tuyệt vời (AO)

Dao động tin cậy (AO) là chỉ báo được sử dụng để đo đà thị trường. AO tính toán sự khác biệt giữa Đường Trung bình trượt Đơn giản 5 kỳ và 34 Kỳ. Các Đường trung bình trượt Đơn giản được sử dụng không được tính bằng cách sử dụng giá đóng cửa mà là các điểm giữa của thanh. AO thường được sử dụng để khẳng định các xu hướng hoặc để dự đoán đảo chiều có thể xảy ra.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds