Centered Oscillators

Dao động trung tâm Centered Oscillators là các chỉ số hàng đầu về dao động trên và dưới điểm giữa và thường không có giới hạn trên hoặc dưới. Do không có giới hạn phạm vi và các chỉ số không bị ràng buộc này có thể đạt đỉnh hoặc đáy về mặt kỹ thuật như mong muốn, điều kiện quá mua và quá bán không dễ tìm thấy, mặc dù một số chỉ số cực đoan được sử dụng trong một số chiến lược. Các công cụ phân tích kỹ thuật này đều có logic bên trong khác nhau và hầu hết (mặc dù không phải tất cả) được sử dụng để đánh giá mức độ mạnh hay yếu của động lượng.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds