Dao động giá không theo xu hướng (DPO)

Chỉ báo Dao động Giá không theo xu hướng (DPO) được sử dụng để loại bỏ xu hướng từ giá. Điều này được thực hiện để xác định và cô lập các chu kỳ ngắn hạn. DPO thường không phù hợp với các mức giá hiện tại. Nó được bù ở bên trái (quá khứ) giúp loại bỏ xu hướng hiện tại. Do nó được bù từ quá khứ, DPO không được coi là một dao động xung lượng. Nó chỉ đo lường mức giá trước đây so với Đường trung bình trượt Đơn giản như là một cách để đánh giá phạm vi giá đỉnh /giá đáy của chu kỳ cũng như khoảng thời gian điển hình.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds