Đường trung bình trượt Thích ứng Fractal (FRAMMA)

Đường trung bình trượt thích ứng Fractal (Fractal Adaptive Moving Average -FRAMA) là một đường trung bình trượt thích ứng, thông minh được phát triển bởi John Ehlers. Cần chú ý đến sự thay đổi giá cả và theo sát giá với những biến động đáng kể đồng thời vẫn giữ nguyên giá nếu giá nằm trong phạm vi đó. FRAMA tận dụng thực tế rằng thị trường là phân dạng và tự động điều chỉnh khoảng thời gian xem xét dựa trên dạng hình học fractal này. Việc tính toán thực tế rất kỹ lưỡng và phức tạp. FRAMA thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu và kỹ thuật phân tích khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds