Đường trung bình trượt Hull (HMA)

Đường trung bình trượt Hull (Hull Moving Average - HMAM) được Alan Hull phát triển nhằm mục đích giảm độ trễ, tăng tính nhạy bén đồng thời loại bỏ độ nhiễu. Việc tính toán khá phức tạp và sử dụng Đường Trung bình trượt Gia quyền (WMA). Chỉ báo này nhấn mạnh các mức giá gần đây hơn các mức giá trước đó, tạo ra một đường trung bình trượt theo hướng tác động nhanh, mà có thể được sử dụng để xác định xu hướng thị trường hiện hành. Cũng có thể sử dụng chỉ báo này cho các tín hiệu vào và thoát lệnh. Chỉ báo này chủ yếu được sử dụng bởi nhà giao dịch kiểu giữ lệnh swing trader và kiểu đầu tư dài hạn kết hợp với các tín hiệu và các kỹ thuật phân tích khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds