Đường Trung bình trượt Thích ứng của Kaufman (KAMA)

Đường Trung bình trượt Thích ứng của Kaufman (KAMA) là một đường trung bình trượt thông minh được phát triển bởi Perry Kaufman. Chỉ báo theo xu hướng mạnh mẽ dựa trên Đường Trung bình trượt hàm mũ (EMA) và đáp ứng với cả xu hướng và biến động. Nó theo sát giá cả khi nhiễu động thấp và làm mịn nhiễu động khi giá dao động. Giống như tất cả các đường trung bình trượt, KAMA có thể được sử dụng để diễn họa xu hướng này. Giá vượt qua đường này cho thấy có sự thay đổi hướng. Giá cũng có thể bật lên khỏi KAMA, có thể đóng vai trò như vùng hỗ trợ và kháng cự động. Nó thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu và kỹ thuật phân tích khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds