Tỉ lệ Đặt mua (PCR)

Tỷ lệ Đặt mua (Put/Call Ratio - PCR) là một chỉ báo biểu thị khối lượng bán chia cho khối lượng mua. Quyền chọn bán cho phép chủ sở hữu có quyền bán một lượng chứng khoán cơ sở nhất định ở mức giá ấn định trong khoảng thời gian nhất định. Có thể sử dụng quyền này nếu bạn dự liệu xu hướng giá xuống. Quyền chọn mua cho phép chủ sở hữu có quyền mua một lượng chứng khoán cơ sở nhất định ở mức giá ấn định trong khoảng thời gian nhất định. Có thể sử dụng quyền này nếu bạn dự liệu xu hướng giá lên. Nếu giá trị PCR lớn hơn 1, có nghĩa là khối lượng bán cao hơn khối lượng mua.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds