Đường Trung bình trượt Đơn giản (SMA)

Di chuyển trung bình trực quan hóa giá trung bình của một công cụ tài chính trong một khoảng thời gian xác định. Tuy nhiên, có một vài loại trung bình trượt khác nhau. Chúng thường khác nhau theo cách các điểm dữ liệu khác nhau có trọng số hoặc có ý nghĩa nhất định. Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) là đường trung bình trượt không có trọng số. Điều này có nghĩa là mỗi giai đoạn trong tập dữ liệu có tầm quan trọng như nhau và có trọng số như nhau. Khi mỗi giai đoạn kết thúc, điểm dữ liệu cũ nhất sẽ bị hủy và điểm dữ liệu mới nhất được thêm vào đầu. Xin lưu ý rằng trong tất cả các đường trung bình trượt, SMA chậm giá nhất.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds