Pring Special K

Pring Special K là một chỉ báo được tạo ra bởi Martin Pring để đo xung lượng. Chỉ báo này có thể được sử dụng để tìm hướng của xu hướng chính và để xác định điểm ngoặt. Đôi khi nó dẫn những điểm ngoặt này, nhưng đôi khi lại làm trễ chúng. Có thể sử dụng chỉ báo này cho các giao dịch ngắn hạn hơn. Pring Special K kết hợp khung thời gian ngắn, trung và dài hạn. Tính toán chỉ báo này bằng cách lấy tổng của 12 đường trung bình giá đơn giản, nhân mỗi đường với số nhân riêng, của tỷ lệ thay đổi tỷ lệ cụ thể. Nhà giao dịch có thể vẽ đường xu hướng trên chỉ báo để tìm ra điểm ngoặt. Chỉ báo này sẽ phát huy tốt nhất khi kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds