Khối lượng

Các chỉ số dựa trên khối lượng cung cấp thông tin về số lượng hợp đồng hoặc số lô được giao dịch. Đây là một trong số ít các loại chỉ số dựa trên giá trị, chứ không chỉ dựa vào giá. Khối lượng rõ ràng phụ thuộc vào khoảng thời gian đã chọn. Số tiền của một cổ phiếu được giao dịch tại bất kỳ thời điểm nào có thể đưa ra một dấu hiệu về việc xu hướng có khả năng tiếp tục hay có thể đảo ngược. Nó cho thấy giá mà các trader bắt đầu giao dịch. Sự gia tăng về khối lượng thường theo sau đó là một xu hướng tăng và sự sụt giảm về khối lượng thường theo sau đó là xu hướng kết thúc.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds