Woodies CCI

Woodies CCI là một chỉ báo xung lượng được tạo ra bởi Ken Woods. Chỉ báo này dựa trên Chỉ số Kênh hàng hóa (CCI) 14 ngày. Đó là bộ dao động hoàn toàn không bị giới hạn với giá trị cơ sở bằng 0 và không có giới hạn dưới hoặc giới hạn trên. Một số nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này để phát hiện các mẫu CCI có thể giao dịch cả theo và ngược xu hướng, như giá trị hiện tại của CCI từ chối không xuyên phá đường số 0, hội tụ đảo chiều và phá vỡ đường xu hướng. Các mức 200 báo hiệu chỉ số tới hạn. Chỉ báo này thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds